Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Privacyverklaring Bliq B.V.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 november 2023

Transparantie en digitale veiligheid zijn belangrijke uitgangspunten voor de dienstverlening van Bliq. Wij hechten veel waarde aan het creëren van een helder beeld met betrekking tot de omgang met jouw persoonsgegevens.

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons uiteraard aan de wetten en regels met betrekking tot het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij je graag uit wat we precies met jouw persoonsgegevens doen.

Voor wie geldt deze Privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Bliq persoonsgegevens verwerkt, dit zijn:

 • Klanten van Bliq
 • Potentiële klanten waarmee Bliq contact heeft gehad of gaat hebben
 • Installateurs/ Bliq-partners
 • Alle personen die contact opnemen met Bliq
 • Websitebezoekers
 • Bezoekers aan ons pand

De verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten en van onze medewerkers zijn vastgelegd in separate privacyverklaringen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over een persoon gaat of informatie die naar een persoon te herleiden is. Bijvoorbeeld jouw naam, adres en contactgegevens.

Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?

Met verwerken bedoelen we alles wat we met jouw persoonsgegevens doen, zoals opslaan, bekijken, analyseren, veranderen, doorsturen en verwijderen.

We verwerken je persoonsgegevens als:

 • Je klant bent of wilt worden bij Bliq
 • Je jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief
 • Je contact hebt met ons
 • Je onze webshop/website bezoekt
 • Je partner bent van Bliq
 • Je een bezoek brengt aan ons pand

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Voor het verwezenlijken van de (geautomatiseerde) diensten waarvoor jij ons de opdracht hebt gegeven.
 • Om bestellingen af te kunnen ronden en te bezorgen. Bovendien zetten wij deze gegevens in om je achteraf te helpen bij het gebruik van het product of dienst, bij eventuele garantievragen en voor het factureringsproces.
 • Voor het in standhouden van contact over de bij ons afgenomen of in de toekomst af te nemen producten en/of diensten.
 • Toegang tot Qontrol, beheeromgeving voor installateurs. Hierin kunnen installateurs bedrijfsgegevens wijzigen, relevante gegevens inzien van en configuratiewijzigingen doorvoeren voor Bliq-installaties bij klanten. Ook kunnen installateurs binnen Qontrol optioneel bedrijfsgegevens en contactgegevens beschikbaar stellen voor klanten.
 • Toegang tot de Bliq-app, beheeromgeving voor Bliq-klanten. Hierin kunnen klanten hun instellingen wijzigingen en daarnaast inzicht krijgen in de real-time aansturing van de thuisbatterij, het gas- en energieverbruik en de stroomopwekking van de zonnepanelen.
 • Voor het versturen van informatieve digitale berichten (nieuwsbrief). Ieder informatief digitaal bericht bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden voor de mailinglijst.
 • Voor het inplannen van zakelijke afspraken op ons kantoor of een andere locatie.
 • Voor het organiseren van events en trainingen.
 • Voor het delen van foto’s van trainingen, beurzen, projecten, e.d. via social media.
 • Analyseren en optimaliseren van onze webshop (meer informatie hierover vind je in ons cookie statement).
 • Voor veiligheids- en beveiligingsdoeleinden.
 • Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken jouw gegevens op basis van een of meer van de grondslagen die worden genoemd in artikel 6, lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Op basis van door jouw gegeven toestemming.
 • Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Op basis van gerechtvaardigd belang. In dat geval maken we een afweging tussen de noodzaak om persoonsgegevens te verwerken ten opzichte van het privacybelang van de personen waarvan we gegevens verwerken.

Wat doen we met jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in onze eigen systemen, en delen deze waar nodig met externe partijen die ons helpen bij de uitvoering van onze werkzaamheden, voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

 1. Bij de aanvraag voor een online adviesgesprek
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 1. Bij inschrijving voor de nieuwsbrief
 • E-mailadres
 1. Bij het invullen van het contactformulier op onze website
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Stad (optioneel)
 • Land (optioneel)
 1. Bij het chatten via WhatsApp
 • Naam
 • Telefoonnummer
 1. Klantgegevens

Bij het plaatsen van een bestelling op de website

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bij configuratie van de installatie door de installateur

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bij het aangaan van een overeenkomst voor diensten m.b.t. het aansturen van de thuisbatterij

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Naam rekeninghouder
 • IBAN-nummer
 1. Installateurs/ Bliq-partner
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • KvK-nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Btw-nummer
 • IBAN-nummer
 • Bedrijfslogo (optioneel)
 • Website (optioneel)
 1. Bezoekers webshop/ website
 • Online identificator (IP-adres, MAC-adres, IMEI-nummer en cookies)
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL
 1. Bezoekers aan ons pand
 • Registratiegegevens: voornaam, achternaam en bedrijfsnaam
 • Beeldopnamen (van onze bewakingscamera’s)
 1. Bezoekers van beurzen, events en/of trainingen
 • Contactgegevens
 • Beeldmateriaal (foto’s en/of video’s)

Neemt Bliq automatische besluiten binnen de verwerking van persoonsgegevens?

Nee, dat is niet het geval. Alle besluiten waarbij persoonsgegevens zijn betrokken worden genomen door medewerkers van Bliq of partners.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Dienstverlenende partijen

Het kan voorkomen dat wij voor het uitvoeren van onze dienstverlening gebruik maken van externe partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (verwerkers). Wij sluiten altijd een verwerkersovereenkomst met deze dienstverleners af, welke voldoet aan alle eisen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin worden o.a. afspraken gemaakt met betrekking tot het doel, de manier en de duur van de verwerking, plicht tot geheimhouding, afspraken over eventuele sub-verwerkers en beveiligingsmaatregelen.

Wij werken samen met partijen die ons helpen met onze bedrijfsvoering, zoals installateurs, energiebedrijven (indien van toepassing), consultants, leveranciers en onze zustermaatschappijen die vallen onder de Solarclarity Group.

Doorgifte aan derden

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens te delen met derden. Hierbij kun je denken aan doorgifte aan de Belastingdienst, aan toezichthouders, de politie of andere opsporingsdiensten. Voordat we dat doen, controleren we altijd of zij dit wel van ons mogen vragen.

 • Jouw persoonsgegevens zullen enkel met derden worden gedeeld indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling.
 • Jouw persoonsgegevens zullen nimmer gedeeld worden voor commerciële doeleinden van derden.

Verwerking/ doorgifte buiten de EER

Enkele van onze dienstverleners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Je persoonsgegevens kunnen daarom worden doorgegeven naar ontvangers buiten de EER. Bliq neemt in dergelijke gevallen passende maatregelen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het overeenkomen met deze ontvangers van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijnen zijn afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of van wettelijke voorschriften.

Gegevens kunnen – geanonimiseerd – eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden. Door de gegevens te anonimiseren, zijn de gegevens niet meer herleidbaar naar jou en wordt je privacy gewaarborgd.

Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zullen wij ons maximaal inspannen om de gegevens juist en volledig te houden. Indien gegevens onjuist of achterhaald blijken, zullen ze worden gewist.

Voor persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken. Wanneer je je toestemming intrekt, zullen we de specifieke persoonsgegevens, die op basis hiervan verwerkt zijn, verwijderen/vernietigen.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om zo veilig mogelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Wij nemen daarbij zowel technische als organisatorische maatregelen om gebruik, vernietiging, verlies, wijziging, misbruik of verspreiding van jouw gegevens door onbevoegden tegen te gaan. Jouw gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen.

Van de externe partijen die ons helpen bij de uitvoering van onze dienstverlening, eisen we ook hoge beveiligingstandaarden. Daarbij sluiten we met deze partijen verwerkersovereenkomsten af waarin duidelijke afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de beveiliging en geheimhouding van de gegevens.

Binnen Bliq en bij onze externe partners mogen enkel medewerkers jouw persoonsgegevens inzien die de gegevens nodig hebben voor het uitoefenen van hun werkzaamheden. Al onze interne en externe werknemers hebben getekend voor geheimhouding.

Wat zijn jouw rechten als het gaat om de persoonsgegevens die we van je hebben?

 • Recht op informatie: je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je hebben en wat we met deze gegevens doen. Hopelijk geeft deze privacyverklaring voldoende informatie, maar als dat niet het geval is dan horen we dat graag.
 • Recht op inzage: je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens van jou zijn verwerkt.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht om je gegevens te laten wijzigen als deze niet correct zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden.
 • Recht op gegevenswissing: je hebt het recht om je gegevens te laten wissen als je bijvoorbeeld terecht bezwaar maakt tegen het gebruik van persoonsgegevens of als je eerder gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens intrekt.
 • Recht op beperking van verwerking: je hebt recht om te vragen tijdelijk te stoppen met het gebruik van je persoonsgegevens als de gegevens bijvoorbeeld onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht op dataportabiliteit: je hebt recht om je persoonsgegevens van ons op een manier te ontvangen, zodat je deze makkelijk kunt overdragen aan een ander.
 • Recht op menselijke blik bij besluiten: het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Wil je van een van je rechten gebruik maken, neem dan contact op via email: privacy@bliq.energy

Je ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, een schriftelijke reactie van ons.

Heb je een klacht over hoe wij omgaan met jouw gegevens? Meld deze dan eerst bij Bliq via bovenstaand emailadres. Je hebt daarnaast ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 november 2023.

Heb je vragen over privacy?

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact op met onze compliance officer: privacy@bliq.energy

Bedrijfsinformatie

Bliq B.V.

Hogeweyselaan 145

1382 JK Weesp

KvK-nummer: 74432192

Telefoonnummer: +31 85 006 8110

www.bliq.energy