Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

  • Versie maart 2023 (Consument)

Dit zijn de algemene voorwaarden van Bliq B.V. Deze zijn van toepassing op elk Aanbod van Bliq B.V. aan de thuisgebruiker en elke Overeenkomst die daaruit voortvloeit.

Vragen over deze Algemene Voorwaarden?

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

1.Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden bepaalde begrippen telkens met een hoofdletter geschreven. Deze hebben de betekenis die daar hieronder aan wordt gegeven.

Aanbod

Een aanbod afkomstig van Bliq met betrekking tot het leveren van Diensten en/of de verkoop van Producten.

Abonnement

Het abonnement dat je nodig hebt om bepaalde Diensten geleverd te krijgen.

Algemene Voorwaarden

De onderhevige algemene voorwaarden.

Bliq

De onderneming Bliq B.V., ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 74432192.

Bliq-App

De applicatie die Bliq beschikbaar stelt waarin er gevolgd kan worden wat een thuisbatterij aan het doen is, afgezet op de energieprijzen per uur van dat moment.

Bliq-batterij

De Bliq slimme thuisbatterij waarop energie kan worden opgeslagen die opgewekt is via aangesloten zonnepanelen of ingekocht is via het elektriciteitsnet.

Bliq-vanger

Het apparaat dat op je slimme meter en/of je Bliq-batterij wordt aangesloten. Hiermee kan Bliq jouw thuisbatterij opdracht geven om te laden en te ontladen.

Dienst

De automatische slimme sturing van een thuisbatterij op basis van het persoonlijke elektriciteitsgebruik, de uurprijs voor elektriciteit in de open energiemarkt (EPEX) en, indien aanwezig, zonnepanelen.

Gebruiksgegevens

Alle (energie)data die van jou tijdens het gebruik maken van de Diensten op de servers van Bliq worden opgeslagen, of welke op een andere wijze door jou aan Bliq worden verstrekt. Hoe wij omgaan met jouw data/persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.

Partijen of Partij

Bliq en jij gezamenlijk of afzonderlijk.

Producten

De fysieke producten, zoals de Bliq-vanger en Bliq-batterij, die zijn bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met de Diensten. Deze producten kunnen verkocht zijn door Bliq zelf of via andere aanbieders.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen jou en Bliq die de afspraken vastlegt over de verkoop van Producten en/of de levering van Diensten.

2.Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Bliq en elke Overeenkomst die daar uit voortvloeit. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden die installateurs in opdracht van Bliq in het kader van de Overeenkomst verrichten.

3. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De omschrijving de Diensten en Producten, de technische specificaties, functionaliteiten en beperkingen zijn door Bliq zo nauwkeurig en volledig mogelijk omschreven in het Aanbod. Wanneer er sprake is van een kennelijke vergissing in het Aanbod is Bliq daaraan niet gebonden.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bliq jouw bestelling heeft bevestigd. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij je kan aantonen dat deze bevestiging afwijkt van het Aanbod. Tot aan het moment van het versturen van de bevestiging mag Bliq het Aanbod wijzigen of de bestelling weigeren. Als Bliq het Aanbod wijzigt dan ben je daar uiteraard alleen aan gebonden als je de wijzigingen alsnog aanvaardt. Het niet tegenspreken of afwijzen van een wijziging zal door Bliq worden opgevat als een stilzwijgende acceptatie van de wijziging.

3.3 Een Aanbod dat door middel van een schriftelijke offerte wordt gedaan is geldig tot veertien (14) dagen na verzending daarvan door Bliq, tenzij we in de offerte een andere termijn hebben aangegeven. Net als ieder ander Aanbod van Bliq zijn ook offertes vrijblijvend. In het geval je het Aanbod uit een offerte na het verstrijken van geldigheidstermijn accepteert, is Bliq niet verplicht om deze aanvaarding te accepteren, maar komt de Overeenkomst alsnog tot stand als Bliq binnen een redelijke termijn overgaat tot acceptatie.

3.4 Indien je niet expliciet akkoord gaat met een Aanbod van Bliq, maar desondanks de indruk wekt akkoord te gaan, bijvoorbeeld door alvast bepaalde geoffreerde werkzaamheden door Bliq te laten uitvoeren, geldt het gehele Aanbod als aanvaard. Het voorgaande geldt ook als je aan Bliq verzoekt om bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formeel Aanbod af te wachten.

3.5 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het Aanbod van Bliq gebaseerd is op onjuiste of onvolledige gegevens die je zelf hebt verstrekt, dan heeft Bliq het recht de Overeenkomst daarop in evenredigheid aan te passen.

3.6 Na totstandkoming van de Overeenkomst mag deze slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd, tenzij in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald.

3.7 In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst geldt de volgende rangorde, van hoog naar laag:

1. Afwijkende schriftelijke afspraken;

2. Orderbevestiging;

3. Aanbod;

4. Algemene Voorwaarden.

4.Diensten van Bliq

4.1 Bliq zal na totstandkoming van de Overeenkomst de Diensten zo spoedig mogelijk uitvoeren. Hierbij neemt Bliq uiteraard de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap in acht. De door Bliq voor de Diensten gecommuniceerde termijnen zijn indicatief, tenzij duidelijk anders afgesproken. Als er een uiterlijke termijn is afgesproken, dan zal Bliq zich naar beste kunnen inspannen deze te behalen.

4.2 Om gebruik te kunnen maken van bepaalde aspecten van de Diensten dien je over een Abonnement te beschikken. Hierover lees je meer in artikel 6.

4.3 Voor de correcte werking van de Diensten is het van belang de door Bliq verstrekte instructies op te volgen en alle randvoorwaarden na te leven. De instructies en door Bliq gehanteerde randvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Bliq zal jou hierover altijd tijdig informeren, zodat je de juiste acties kunt nemen. Het is van belang de instructies en randvoorwaarden van Bliq altijd tijdig en correct op te volgen. Niet-naleving kan namelijk leiden tot incorrecte of onvolledige werking van de Diensten, waarvoor Bliq niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In artikel 5 zijn enkele rand- en gebruiksvoorwaarden genoemd.

4.4 Als onderdeel van de Dienst kan Bliq jou een account ter beschikking stellen. Dit account is, tenzij anders bepaald, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Dit betekent dat je het account niet met derden mag delen. De bijbehorende inloggegevens dien je daarom ook zorgvuldig te beschermen om onbevoegde toegang tegen te gaan. Bliq mag ervan uitgaan dat alle handelingen die vanaf een account worden verricht, worden verricht onder jouw leiding en toezicht – tenzij je Bliq voorafgaand op de hoogte hebt gesteld dat een derde mogelijk onbevoegde toegang tot het account heeft verkregen. In die gevallen dien je niet alleen Bliq daarvan op de hoogte te stellen, maar zal je ook alle handelingen moeten treffen die beschikbaar zijn om onbevoegd gebruik tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van jouw wachtwoord.

4.5 Bliq mag derden inschakelen om bepaalde werkzaamheden van de Overeenkomst uit te voeren. Uiteraard blijft Bliq in dat geval verantwoordelijk voor de correcte uitvoering. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn ook alleen voor jouw rekening als dat is overeengekomen. De Algemene Voorwaarden zijn in dit geval ook gewoon van toepassing.

4.6 Indien nodig zal je Bliq, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden de toegang verlenen die Bliq redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te kunnen leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlenen van toegang tot een locatie waar installatiewerkzaamheden moeten worden verricht of toegang (op afstand) tot apparatuur in het kader van support of afstand.

4.7 Indien je van mening bent dat de geleverde Diensten niet aan de afspraken uit de Overeenkomst voldoen, dan verzoeken we je dit zo spoedig mogelijk na kennisname schriftelijk aan Bliq te melden en duidelijk aan te geven wat er niet voldoet. Als er inderdaad sprake is van een tekortkoming zal Bliq zich inspannen deze binnen een redelijk termijn weg te nemen.

5.Rand- en gebruiksvoorwaarden

Om de Diensten (correct) te laten werken is het noodzakelijk dat minimaal aan de volgende eisen is voldaan:

5.1.1 Je beschikt over een slimme meter en een Bliqvanger.

5.1.2 Je hebt ons toestemming gegeven om de slimme meter uit te mogen lezen.

5.1.3 Je hebt de Bliq App geïnstalleerd op je smartphone of tablet en je hebt een account aangemaakt en de instructies opgevolgd.

5.1.4 Voor afname van de Dienst dien je in het bezit te zijn van een thuisbatterij en een dynamisch energiecontract.

5.2.1 Je mag onze Diensten alleen gebruiken indien je de feitelijke bewoner bent van het adres waar de Dienst voor wordt gebruikt of indien je (aantoonbaar) gemachtigd bent om de Dienst op het adres te gebruiken. Indien je verhuist dan moet de toestemming voor het uitlezen van de data worden ingetrokken vóór de datum van sleuteloverdracht. Neem in dat geval contact met ons op. Het is tevens mogelijk om de Producten en Dienst mee te verhuizen. Neem hiervoor contact op met Bliq.

5.3 Het is niet toegestaan om onze Diensten te gebruiken in strijd met de wet. Daarnaast is het niet toegestaan om:

5.3.1 wijzigingen aan te brengen in de Dienst

5.3.2 de bronbestanden van de Dienst, in het bijzonder de Bliq App, te achterhalen door middel van reverse engineering, de compilatie of anderszins;

5.3.3 informatie aanwezig binnen de Dienst te kopiëren, verveelvoudigen, op te slaan, over te dragen of anderszins openbaar te maken; of

5.3.4 aanduidingen van Bliq of diens licentiegevers te verwijderen of onleesbaar te maken.

5.4 De gehanteerde rand- en gebruiksvoorwaarden kunnen door Bliq op ieder moment worden aangepast. Bliq zal jou dat dan minimaal twee weken van tevoren melden (“kennisgevingsperiode”). Dat kan schriftelijk, via de e-mail, de Bliq App of anderszins. Na verloop van de kennisgevingsperiode zullen de wijzigingen van toepassing zijn. Indien je redelijkerwijs niet aan de wijziging kunt voldoen, kan je Bliq daarvan gedurende de kennisgevingsperiode en onder vermelding van redenen op de hoogte brengen. Indien Bliq de wijziging alsnog handhaaft verkrijg je het recht om de Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de wijziging van kracht wordt.

6.Abonnement

6.1 Om gebruik te kunnen maken van onze Dienst heb je een Abonnement nodig. Een Abonnement kan je direct afsluiten met Bliq, maar ook via derden die Bliq daartoe heeft geautoriseerd zoals bepaalde installateurs. In dat laatste geval gelden ten aanzien van dat abonnement de voorwaarden die desbetreffende derde heeft gehanteerd, omdat dat abonnement dan niet met Bliq is afgesloten, maar met desbetreffende derde. Als je het Abonnement met Bliq hebt gesloten, geldt het onderstaande.

6.2 Een Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en met een minimale duur zoals benoemd in het Aanbod. Als er geen duur is benoemd wordt hierbij uitgegaan van een looptijd van twaalf maanden.

6.3 Na de in artikel 6.2 vermelde minimale duur heb je het recht het Abonnement op ieder moment op te zeggen, waarna het Abonnement nog maximaal een maand doorloopt en zal eindigen. Bliq kan er echter ook voor kiezen om de opzegtermijn van een maand te verkorten.

6.4 Opzegging van een Abonnement dient via de door Bliq gehanteerde procedure plaats te vinden. Hiervoor wordt in ieder geval door Bliq ten aanzien van consumenten een procedure gehanteerd die gelijkwaardig is aan, of eenvoudiger is dan het afsluiten van het Abonnement.

6.5 Bliq is gerechtigd de prijzen van het Abonnement met ingang van iedere facturatiecyclus te wijzigen en zal dat in een dergelijk geval minstens twee weken (“kennisgevingsperiode”) van tevoren melden. Dat kan schriftelijk, via de e-mail, de Bliq App of anderszins. Als je niet akkoord wenst te gaan met de prijswijziging verkrijg je het recht het Abonnement op te zeggen tegen het moment waarop de prijswijziging van kracht wordt. Als je de Diensten na verloop van de kennisgevingsperiode blijft gebruiken mogen we ervan uitgaan dat je de wijziging hebt aanvaard.

6.6 Een prijswijziging in de eerste drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst jou het recht de Overeenkomst te ontbinden.

7.Beschikbaarheid, onderhoud en updates

7.1 Bliq zal zich inspannen om de Diensten zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn. Op Bliq rust geen resultaatverplichting. Alle in de Overeenkomst genoemde termijnen zijn dan ook streefdata en hebben een indicatief karakter zonder enige garantie. Bliq geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

7.2 Bliq brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de Diensten verbeteren. Updates voor de Bliq App zullen kenbaar gemaakt worden in de relevante appstore. Je bent zelf verantwoordelijk voor het installeren van eventuele beschikbare nieuwe versies van de Bliq App. Bliq accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebreken of fouten die zijn ontstaan door het niet installeren van een update.

7.3 Bliq heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbetering. Bliq zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk te plannen wanneer het gebruik van de Diensten het laagst is en zich inspannen om jou hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Bliq is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaat in verband met zodanige buitengebruikstelling.

7.4 Bliq mag van tijd tot tijd naar eigen inzicht de functionaliteit van de Diensten aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties altijd welkom, maar uiteindelijk beslist Bliq zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

8.Producten

8.1 Producten worden door Bliq of een door Bliq ingeschakelde installateur geleverd op het door jou gespecificeerde leveringsadres. Het risico op beschadiging en verlies gaat over zodra de Producten aan jou of aan een door jou aangewezen derde zijn overhandigd of op de door jou aangewezen locatie zijn achtergelaten.

8.2 De levertermijnen van Producten dienen te worden beschouwd als indicatief en zullen door Bliq zoveel mogelijk in acht worden genomen. Dit is slechts anders indien een specifieke leverdatum is overeengekomen.

8.3 Het is van belang om de geleverde Producten zo spoedig mogelijk na levering te controleren op eventuele beschadigingen of andere gebreken. Indien je beschadigingen of andere gebreken vaststelt, dien je dit zo snel mogelijk schriftelijk aan Bliq te melden. Motiveer dan ook welke beschadigingen of gebreken er zijn. Als je de Producten als niet-consument hebt besteld dien je dit uiterlijk binnen twee weken na levering te doen, omdat anders de Producten als conform worden geacht te zijn geleverd.

8.4 Indien overeengekomen, zal Bliq de Producten op een in de Overeenkomst bepaalde locatie en wijze installeren. Bliq is gerechtigd werkzaamheden die op locatie worden uitgevoerd te weigeren indien dit op de locatie volgens haar professionele opinie niet mogelijk is, of de juiste werking van de Producten op de betreffende locatie niet kan worden gegarandeerd. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste stroomvoorzieningen en (netwerk)aansluitingen. Indien de genoemde voorzieningen niet aanwezig zijn, is Bliq mogelijk niet in staat om een correcte en volledige installatie uit te voeren.

9. Bedenktijd/herroepingsrecht

9.1 Je hebt het recht om jouw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van de Producten zonder opgave van reden te annuleren. Op de website staat vermeld hoe je je op je herroepingsrecht kunt beroepen en welke retourkosten er in rekening worden gebracht.

9.2 Wanneer je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt j contact met ons opnemen via [emailadres]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

9.3 Tijdens de bedenktijd zul je zorgvuldig omgaan met de Producten en de verpakkingen.

9.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou als consument.

9.5 Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Bliq behoudt de eigendom voor van alle aan jou afgeleverde of nog te leveren Producten totdat de koopprijs voor al deze Producten geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van elke andere, al dan niet samenhangende, vordering(en) die Bliq jegens jou mocht verkrijgen wegens tekortschieten van jou in een of meer van jouw verplichtingen.

10.2 Bliq is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen, indien Bliq goede grond heeft te vrezen dat je in de nakoming van jouw (betalings)verplichtingen zal tekortschieten. In dat geval dien je Bliq de benodigde toegang te verlenen tot de omgeving waar de Producten zich bevinden, dan wel te assisteren bij het verkrijgen van de benodigde toegang, zodat Bliq haar rechten kan uitoefenen.

10.3 Het is je niet toegestaan om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

11.Prijzen en betaling

11.1 Alle gecommuniceerde bedragen zijn in euro en inclusief btw, tenzij we dit anders hebben aangegeven. Eventuele verzendkosten voor de levering van Producten zijn niet in de genoemde prijzen van Producten inbegrepen, maar worden in dat geval wel duidelijk als bijkomende kosten vermeld.

11.2 De (periodiek) verschuldigde bedragen moeten worden voldaan middels de door Bliq gehanteerde betaalmethoden. Deze methoden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

11.3 Bliq is gerechtigd de periodieke verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld ten aanzien van het Abonnement, vooruit te incasseren middels automatische incasso. Indien geen facturatieperiode is genoemd in het Aanbod, is Bliq gerechtigd maandelijks vooraf te incasseren.

11.4 Ten aanzien van automatische incasso zal je op eerste verzoek van Bliq de benodigde incasso-machtiging afgeven. Ook dien je altijd zorg te dragen voor voldoende saldo op datum van incasso.

11.5 De betalingstermijn van een factuur is veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. Als je bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, dan schort dit jouw betalingsverplichting niet op. Je bent ook niet gerechtigd om ontvangen of verschuldigde bedragen te verrekenen.

11.6 Indien een verschuldigd bedrag niet of niet binnen de toepasselijke betalingstermijn(en) wordt voldaan, ben je direct in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien je in verzuim bent, heeft dat, naast de gevolgen die uit de wet en jurisprudentie voortvloeien, de volgende consequenties (en ten aanzien van consumenten voor zover wettelijk toegestaan):

11.6.1 over het openstaande bedrag is de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd;

11.6.2 je bent, naast de verschuldigde bedragen en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;

11.6.3 Bliq is dan gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke interventie op te schorten totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

12. Garantie

12.1 Bliq garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

12.2 Bliq zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde Producten nakomen. Deze garantie zal, voor zover wettelijk toegestaan, niet gelden indien:

* de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, onderhoud (door derden) of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;

* de door Bliq of leveranciers gegeven instructies voor het gebruik van het Product niet zijn nagekomen;

* de toestand van de Producten ontstaan is ten gevolge van ondeskundig opslaan, of klimatologische of andere inwerkingen.

12.3 Indien Bliq gehouden is om reparaties of vervangende leveringen uit te voeren, dan wordt Bliq altijd een redelijke termijn gegund om dergelijke reparaties of vervangende leveringen uit te voeren. Bij vervanging houdt Bliq zich het recht voor een gelijkwaardig Product te leveren. Voorts is Bliq gerechtigd een vergoeding voor reparatie en/of vervanging van een Product bij jou in rekening te brengen indien de economische levensduur van het Product door reparatie of vervanging wordt verlengd, ten aanzien van consumenten uiteraard voor zover dat wettelijk is toegestaan.

12.4 In voorkomende gevallen rust op de Producten een bepaalde vorm van fabrieksgarantie. Informatie over wat de fabrieksgarantie inhoudt staat op de website van Bliq of in de bijgeleverde documentatie van de fabrikant. Bij een beroep op de fabrieksgarantie zal je je altijd moeten wenden naar de desbetreffende fabrikant.

13.Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Bliq ter beschikking gestelde Diensten berusten uitsluitend bij Bliq of diens licentiegevers. Niets in de Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten van intellectuele eigendom.

13.2 Je verkrijgt uitsluitend het recht om de Dienst, waaronder de Bliq App, te gebruiken voor het met de Overeenkomst beoogde doel in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Dit gebruiksrecht wordt verleend voor bepaalde tijd, is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Zonder expliciete toestemming van Bliq is het je niet toegestaan om materialen van Bliq te verveelvoudigen of openbaar te maken.

13.3 Je verstrekt aan Bliq een gebruiksrecht op alle door jou aan Bliq verstrekte materialen, waaronder de Gebruiksgegevens, om deze te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Bliq geschikt geachte manier. Bliq zal van dit gebruiksrecht uitsluitend gebruikmaken voor zover redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst.

14.Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Bliq is beperkt tot een bedrag wat jij in de afgelopen twee maanden betaald hebt voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan. In geen geval zal de totale vergoeding gedurende de looptijd van de Overeenkomst meer bedragen dan vijfhonderd euro.

14.2 Enige in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid, komen te vervallen indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bliq.

14.3 Bliq is niet aansprakelijk voor enige opzegvergoeding als gevolg van het overstappen tijdens de looptijd van het huidige energiecontract.

14.4 Bliq is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: storingen of uitvallen van het internet, stroomstoringen, netwerkaanvallen (zoals DDoS aanvallen), binnenlandse onlusten, stremming in het vervoer, staking, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Bliq door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Bliq kan worden gevergd.

14.5 Indien een overmachtssituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, dan hebben Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk te ontbinden. Wat tot dat moment over en weer is gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

15.Slotbepalingen

15.1 Op de uitvoering van Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Bliq gevestigd is, met dien verstande dat Bliq gerechtigd is een geschil tevens voor te leggen aan een op andere gronden bevoegde rechter.

15.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst in strijd blijkt te zijn met dwingend recht, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.4 Waar in de Overeenkomst gesproken wordt van “schriftelijk” of woorden van gelijke strekking wordt daaronder mede verstaan de communicatie via de Dienst of een ander elektronisch communicatiemiddel (bv. e-mail), mits de identiteit van de afzender van het bericht alsmede de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

15.5 De door Bliq ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door jou

Dit zijn de algemene voorwaarden van Bliq B.V. Deze zijn van toepassing op ieder Aanbod van Bliq B.V. aan de eindgebruiker en iedere Overeenkomst die daaruit voortvloeit. Deze Algemene Voorwaarden zijn onder meer relevant ten aanzien van:

    • de Abonnementen die Bliq aanbiedt op haar Diensten;

    • de verkoop van Producten door Bliq;

    • het gebruik van de Diensten zoals de Bliq-App;

    • het gebruik van Producten in combinatie met de Diensten van Bliq;