Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden zakelijk

Versie september 2020,

Dit zijn de algemene voorwaarden van Bliq B.V. Deze zijn van toepassing op ieder Aanbod van Bliq B.V. aan de installateur en iedere Overeenkomst die daaruit voortvloeit. Deze Algemene Voorwaarden zijn onder meer relevant ten aanzien van:

  • de overeenkomsten die Bliq sluit m.b.t haar Diensten;
  • de verkoop van Producten door Bliq;
  • het gebruik van de Diensten zoals het Bliq-beheerdersportaal;
  • het gebruik van Producten in combinatie met de Diensten van Bliq;

Vragen over deze Algemene Voorwaarden?

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. De contactgegevens zijn vindbaar op onze website bliq.energy.

1.Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden bepaalde begrippen telkens met een hoofdletter geschreven. Deze hebben de betekenis die daar hieronder aan wordt gegeven.

Aanbod
Een aanbod afkomstig van Bliq met betrekking tot het leveren van Diensten en/of de verkoop van Producten.

Algemene Voorwaarden
De onderhavige algemene voorwaarden.

Bliq
De onderneming Bliq B.V., ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74432192.

Bliq-beheerdersportaal
Het online portaal die Bliq beschikbaar stelt welke, afhankelijk van de instellingen en implementatie, gebruikt kan worden om real-time inzicht te krijgen in het energieverbruik van de klanten van de installateur en de opwek van gekoppelde zonnepanelen.

Bliq-App
De (mobiele) applicatie die Bliq beschikbaar stelt welke, afhankelijk van de instellingen en implementatie, gebruikt kan worden om real-time inzicht te krijgen in het energieverbruik van een woning en de opwek van gekoppelde zonnepanelen.

Bliq-vanger
De datalogger die aangesloten kan worden op bepaalde apparatuur, zoals een slimme meter en zonnepanelen, om gegevens daarvan uit te lezen en inzichtelijk te maken in de Bliq-App.

Dienst
Iedere dienst(en) die Bliq op basis van de Overeenkomst levert, in het bijzonder het Bliq-beheerdersportaal waarbinnen je inzicht hebt in het energieverbruik van jouw klanten.

Gebruiksgegevens
Alle materialen en (energie)data die door jou bij het gebruik maken van de Diensten op de servers van Bliq worden opgeslagen, of welke op een andere wijze door jou aan Bliq worden verstrekt.

Partijen of Partij
Bliq en jij gezamenlijk of afzonderlijk.

Producten
De fysieke producten, zoals de Bliq-vanger, die zijn bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met de Diensten.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen Bliq en jou strekkende tot de verkoop van Producten en/of de levering van Diensten.

2.Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Bliq en iedere Overeenkomst die daar uit voortvloeit. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in opdracht van Bliq in het kader van de Overeenkomst verrichten.

2.2 Voorwaarden van jou die afwijken van een Aanbod van Bliq, maken geen onderdeel uit van de Overeenkomst, tenzij Bliq deze voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard.

3.Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De omschrijving de Diensten en Producten, de technische specificaties, functionaliteiten en beperkingen zijn door Bliq zo nauwkeurig en volledig mogelijk omschreven in het Aanbod. In het geval van kennelijke vergissingen in het Aanbod is Bliq daaraan niet gebonden.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bliq jouw bestelling heeft bevestigd. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij je kan aantonen dat deze bevestiging afwijkt van het Aanbod. Tot aan het moment van het versturen van de bevestiging mag Bliq het Aanbod wijzigen of de bestelling weigeren. Als Bliq het Aanbod wijzigt dan ben je daar uiteraard alleen aangebonden als je de wijzigingen alsnog aanvaardt. Dat kan ook stilzwijgend.

3.3 Een Aanbod dat middels een schriftelijke offerte wordt gedaan is geldig tot veertien (14) dagen na verzending daarvan door Bliq, tenzij in de offerte een andere termijn is aangegeven. Net als ieder ander Aanbod van Bliq zijn ook offertes vrijblijvend. In het geval je het Aanbod uit een offerte na het verstrijken van geldigheidstermijn aanvaardt, is Bliq niet verplicht deze aanvaarding te accepteren, maar komt de Overeenkomst alsnog tot stand als Bliq binnen een redelijke termijn overgaat tot acceptatie.

3.4 Indien je niet expliciet akkoord gaat met een Aanbod van Bliq, maar desondanks de indruk wekt akkoord te gaan, bijvoorbeeld door alvast bepaalde geoffreerde werkzaamheden door Bliq te laten uitvoeren, geldt het gehele Aanbod als aanvaard. Het voorgaande geldt ook als je aan Bliq verzoekt om bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formeel Aanbod af te wachten.

3.5 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het Aanbod van Bliq gebaseerd is op onjuiste of onvolledige gegevens die je zelf hebt verstrekt, dan heeft Bliq het recht de Overeenkomst daarop in evenredigheid aan te passen.

3.6 De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 en artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3.7 Na totstandkoming van de Overeenkomst mag deze slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd, tenzij in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald.

3.8 In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst geldt de volgende rangorde, van hoog naar laag:

  1. Afwijkende schriftelijke afspraken;
  2. Orderbevestiging;
  3. Aanbod;
  4. Algemene Voorwaarden

4.Diensten van Bliq

4.1 Bliq zal na totstandkoming van de Overeenkomst de Diensten zo spoedig mogelijk uitvoeren. Hierbij neemt Bliq uiteraard de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap in acht. De door Bliq voor de Diensten gecommuniceerde termijnen zijn indicatief, tenzij duidelijk anders afgesproken. Als er een uiterlijke termijn is afgesproken, dan zal Bliq zich naar beste kunnen inspannen deze te behalen.

4.2 Aan het gebruik van de Diensten zijn kosten verbonden. Hierover lees je meer in artikel 6.

4.3 Voor de correcte werking van de Diensten is het van belang de door Bliq verstrekte instructies op te volgen en alle randvoorwaarden na te leven. De instructies en door Bliq gehanteerde randvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Bliq zal jou hierover altijd tijdig informeren, zodat je de juiste acties kunt nemen. Het is van belang de instructies en randvoorwaarden van Bliq altijd tijdig en correct op te volgen. Niet-naleving kan namelijk leiden tot incorrecte of onvolledige werking van de Diensten, waarvoor Bliq niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In artikel 5 zijn enkele rand- en gebruiksvoorwaarden genoemd.

4.4 Als onderdeel van de Dienst stelt Bliq jou een account ter beschikking. Dit account mag niet met derden worden gedeeld. De bijbehorende inloggegevens dienen zorgvuldig te worden beschermd om onbevoegde toegang tegen te gaan. Daarnaast dien je alle handelingen te treffen die beschikbaar zijn om onbevoegd gebruik tegen te gaan.

4.5 Bliq mag derden inschakelen om bepaalde werkzaamheden van de Overeenkomst uit te voeren. Uiteraard blijft Bliq in dat  geval verantwoordelijk voor de correcte uitvoering. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn ook alleen voor jouw rekening als dat is overeengekomen. De Algemene Voorwaarden zijn in dit geval ook gewoon van toepassing.

4.6 Indien nodig zal je Bliq, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden de toegang verlenen die Bliq redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te kunnen leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlenen van toegang tot een locatie waar installatiewerkzaamheden moeten worden verricht of toegang (op afstand) tot apparatuur in het kader van support of afstand.

4.7 Indien je van mening bent dat de geleverde Diensten niet aan de afspraken uit de Overeenkomst voldoen, dan verzoeken we je dit zo spoedig mogelijk na kennisname schriftelijk aan Bliq te melden en duidelijk aan te geven wat er niet voldoet. Als er inderdaad sprake is van een tekortkoming zal Bliq zich inspannen deze binnen een redelijk termijn weg te nemen.

5.Rand- en gebruiksvoorwaarden

Om de Diensten (correct) te laten werken is het noodzakelijk dat minimaal aan de volgende eisen is voldaan:

5.1.1 Je hebt een account voor het Beheerdersportaal.

5.1.2 Jouw klant heeft toestemming gegeven om zijn/haar gegevens met je te delen.

Je mag onze Diensten alleen gebruiken indien je:

5.2.1 alleen Bliq-vangers toevoegt aan jouw account waar de eindgebruiker toestemming voor heeft gegeven.

5.1.2 akkoord bent gegaan met deze Algemene Voorwaarden en de Data-uitwisselingsovereenkomst.

5.3 Het is niet toegestaan om onze Diensten te gebruiken in strijd met de wet. Daarnaast is het niet toegestaan om:

5.3.1 wijzigingen aan te brengen in de Dienst, anders dan de opties die binnen het Installateurs-portaal worden aangeboden.

5.3.2 de bronbestanden van de Dienst te achterhalen door middel van reverse engineering, decompilatie of anderszins;

5.3.3 informatie aanwezig binnen de Dienst te kopiëren, verveelvoudigen, op te slaan, over te dragen of anderszins openbaar te maken; of

5.3.4 aanduidingen van Bliq of diens licentiegevers te verwijderen of onleesbaar te maken.

5.4 De gehanteerde rand- en gebruiksvoorwaarden kunnen door Bliq op ieder moment worden aangepast. Bliq zal jou dat dan minimaal twee weken van tevoren melden (“kennisgevingsperiode”). Dat kan schriftelijk, via de e-mail, de Bliq-app of anderszins. Na verloop van de kennisgevingsperiode zullen de wijzigingen van toepassing zijn. Indien je redelijkerwijs niet aan de wijziging kunt voldoen, kan je Bliq daarvan gedurende de kennisgevingsperiode en onder vermelding van redenen op de hoogte brengen. Indien Bliq de wijziging alsnog handhaaft verkrijg je het recht om de Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de wijziging van kracht wordt.

6.Kosten en overeenkomst

6.1 Aan het gebruik van onze Diensten zijn kosten verbonden. Deze kosten worden overeengekomen op het moment dat de Diensten door jou worden afgenomen.

6.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale looptijd van twaalf maanden.

6.3 De overeenkomst wordt aan het einde van de looptijd telkens opnieuw automatisch verlengd voor een periode gelijk aan de minimale duur. Bijvoorbeeld: als de overeenkomst voor minimaal twaalf maanden is aangegaan wordt de overeenkomst aan het einde van iedere periode verlengd met twaalf maanden. Verlenging kan je dan voorkomen door de overeenkomst tijdig op te zeggen. Dat kan telkens tot uiterlijk een maand voor het moment van verlenging.

6.4 Opzegging van een overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren.

6.5 Bliq is gerechtigd de kosten met ingang van iedere facturatiecyclus te wijzigen en zal dat in een dergelijk geval minstens twee weken (“kennisgevingsperiode”) van tevoren melden. Dat kan schriftelijk, via de e-mail, het Bliq-beheerdersportaal of anderszins. Als je niet akkoord wenst te gaan met de prijswijziging verkrijg je het recht de overeenkomst op te zeggen op het moment waarop de prijswijziging van kracht wordt. Als je de Diensten na verloop van de kennisgevingsperiode blijft gebruiken mogen we ervan uitgaan dat je de wijziging hebt aanvaard.

7.Beschikbaarheid, onderhoud en updates

7.1 Bliq zal zich inspannen om de Diensten, waaronder het Bliq-beheerdersportaal, zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

7.2 Bliq heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbetering. Bliq zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk te plannen wanneer het gebruik van de Diensten het laagst is en zich inspannen om jou hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Bliq is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaat in verband met zodanige buitengebruikstelling.

7.3 Bliq mag van tijd tot tijd naar eigen inzicht de functionaliteit van de Diensten aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties altijd welkom, maar uiteindelijk beslist Bliq zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

8.Producten

8.1 Producten worden door Bliq of diens leveranciers geleverd op het door jou gespecificeerde leveringsadres. Het risico op beschadiging en verlies gaat over zodra de Producten aan jou of aan een door jou aangewezen derde zijn overhandigd of op de door jou aangewezen locatie zijn achtergelaten.

8.2 De levertermijnen van Producten dienen te worden beschouwd als indicatief en zullen door Bliq zoveel mogelijk in acht worden genomen. Dit is slechts anders indien een specifieke leverdatum is overeengekomen.

8.3 Het is van belang om de geleverde Producten zo spoedig mogelijk na levering te controleren op eventuele beschadigingen of andere gebreken. Indien je beschadigingen of andere gebreken vaststelt, dien je dit zo snel mogelijk schriftelijk aan Bliq te melden. Motiveer dan ook welke beschadigingen of gebreken er zijn. Als je de Producten hebt besteld dien je dit uiterlijk binnen twee weken na levering te doen, omdat anders de Producten als conform worden geacht te zijn geleverd.

8.4 Indien overeengekomen, zal Bliq de Producten op een in de Overeenkomst bepaalde locatie en wijze installeren. Bliq is gerechtigd werkzaamheden die op locatie worden uitgevoerd te weigeren indien dit op de locatie volgens haar professionele opinie niet mogelijk is, of de juiste werking van de Producten op de betreffende locatie niet kan worden gegarandeerd. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste stroomvoorzieningen en (netwerk)aansluitingen. Indien de genoemde voorzieningen niet aanwezig zijn, is Bliq mogelijk niet in staat om een correcte en volledige installatie uit te voeren.

8.5 Bliq zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde Producten nakomen. Deze garantie zal, voor zover wettelijk toegestaan, niet gelden indien:

8.5.1 de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, onderhoud (door derden) of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;

8.5.2 de oorzaak van het gebrek niet duidelijk door jou kan worden aangetoond;

8.5.3 de door Bliq of leveranciers gegeven instructies voor het gebruik van het Product niet zijn nagekomen;

8.5.4 de toestand van de Producten ontstaan is ten gevolge van ondeskundig opslaan, of klimatologische of andere inwerkingen.

8.6 In geval van beroep en garantie kunnen Producten uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bliq aan Bliq retourneren.  Niet-consumenten dragen ook de verzendkosten van de retour- en heenzending, tenzij Bliq besluit deze kosten te dragen.

8.7 Indien Bliq gehouden is om reparaties of vervangende leveringen uit te voeren, dan wordt Bliq altijd een redelijke termijn gegund om dergelijke reparaties of vervangende leveringen uit te voeren. Bij vervanging houdt Bliq zich het recht voor een gelijkwaardig Product te leveren. Voorts is Bliq gerechtigd een vergoeding voor reparatie en/of vervanging van een Product bij jou in rekening te brengen indien de economische levensduur van het Product door reparatie of vervanging wordt verlengd, ten aanzien van consumenten uiteraard voor zover dat wettelijk is toegestaan.

8.8 In voorkomende gevallen rust op de Producten een bepaalde vorm van fabrieksgarantie. Informatie over wat de fabrieksgarantie inhoudt staat op de website van Bliq of in de bijgeleverde documentatie van de fabrikant. Bij een beroep op de fabrieksgarantie zal je je altijd moeten wenden naar de desbetreffende fabrikant.

9.Eigendomsvoorbehoud

9.1 Bliq behoudt de eigendom voor van alle aan jou afgeleverde of nog te leveren Producten totdat de koopprijs voor al deze Producten geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van elke andere, al dan niet samenhangende, vordering(en) die Bliq jegens jou mocht verkrijgen wegens tekortschieten van jou in een of meer van jouw verplichtingen.

9.2 Bliq is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen, indien Bliq goede grond heeft te vrezen dat je in de nakoming van jouw (betalings)verplichtingen zal tekortschieten. In dat geval dien je Bliq de benodigde toegang te verlenen tot de omgeving waar de Producten zich bevinden, dan wel te assisteren bij het verkrijgen van de benodigde toegang, zodat Bliq haar rechten kan uitoefenen.

9.3 Het is je niet toegestaan om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

10.Prijzen en betaling

10.1 Alle gecommuniceerde bedragen zijn in euro en exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Eventuele verzendkosten voor de levering van Producten zijn niet in de genoemde prijzen van Producten inbegrepen, maar worden in dat geval wel duidelijk als bijkomende kosten vermeld.

10.2 De (periodiek) verschuldigde bedragen moeten worden voldaan middels de door Bliq gehanteerde betaalmethoden. Deze methoden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

10.3 Bliq is gerechtigd de periodieke verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld ten aanzien van de kosten , vooruit te incasseren middels automatische incasso. Indien geen facturatieperiode is genoemd in het Aanbod, is Bliq gerechtigd maandelijks vooraf te incasseren.

10.4 Ten aanzien van automatische incasso zal je op eerste verzoek van Bliq de benodigde incasso-machtiging afgeven. Tevens dien je altijd zorg te dragen voor voldoende saldo op datum van incasso.

10.5 Bliq stuurt een factuur ten aanzien van de verschuldigde bedragen. Bliq is daarbij gerechtigd elektronisch te factureren. Bij consumenten is Bliq niet verplicht factureren uit te reiken.

10.6 De betalingstermijn van een factuur is veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. Als je bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, dan schort dit jouw betalingsverplichting niet op. Je bent ook niet gerechtigd om ontvangen of verschuldigde bedragen te verrekenen.

10.7 Indien een verschuldigd bedrag niet of niet binnen de toepasselijke betalingstermijn(en) wordt voldaan, ben je direct in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien je in verzuim bent, heeft dat, naast de gevolgen die uit de wet en jurisprudentie voortvloeien, de volgende consequenties (en ten aanzien van consumenten voor zover wettelijk toegestaan):

10.7.1 over het openstaande bedrag is de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd;

10.7.2 je bent, naast de verschuldigde bedragen en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;

10.7.3 Bliq is dan gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke interventie op te schorten totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

10.8 Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval je in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van jou wordt gelegd en verder, indien jouw onderneming in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Bliq ter beschikking gestelde Diensten berusten uitsluitend bij Bliq of diens licentiegevers. Niets in de Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten van intellectuele eigendom.

11.2 Je verkrijgt uitsluitend het recht om de Dienst, waaronder het Bliq-beheerdersportaal, te gebruiken voor het met de Overeenkomst beoogde doel in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Dit gebruiksrecht wordt verleend voor bepaalde tijd, is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Zonder expliciete toestemming van Bliq is het je niet toegestaan om materialen van Bliq te verveelvoudigen of openbaar te maken.

11.3 Je verstrekt aan Bliq een gebruiksrecht op alle door jou aan Bliq verstrekte materialen, waaronder de Gebruiksgegevens, om deze te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Bliq geschikt geachte manier. Bliq zal van dit gebruiksrecht uitsluitend gebruikmaken voor zover redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst.

12.Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Bliq is beperkt tot een bedrag wat jij in de afgelopen twee maanden betaald hebt voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan. In geen geval zal de totale vergoeding gedurende de looptijd van de Overeenkomst meer bedragen dan vijfhonderd euro.

12.2 Enige in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid, komen te vervallen indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bliq.

12.3 Bliq is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: storingen of uitvallen van het internet, stroomstoringen, netwerkaanvallen (zoals DDoS aanvallen), binnenlandse onlusten, stremming in het vervoer, staking, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Bliq door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Bliq kan worden gevergd.

12.4 Indien een overmachtssituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, dan hebben Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk te ontbinden. Wat tot dat moment over en weer is gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

13.Slotbepalingen

13.1 Op de uitvoering van Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Bliq gevestigd is, met dien verstande dat Bliq gerechtigd is een geschil tevens voor te leggen aan een op andere gronden bevoegde rechter. Als je de Overeenkomst bent aangegaan als consument, zal Bliq jou een termijn van tenminste een maand gunnen, gerekend vanaf het moment waarop Bliq schriftelijk een beroep heeft gedaan op deze bepaling, om voor beslechting van het geschil een andere wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

13.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst in strijd blijkt te zijn met dwingend recht, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4 Waar in de Overeenkomst gesproken wordt van “schriftelijk” of woorden van gelijke strekking wordt daaronder mede verstaan de communicatie via de Dienst of een ander elektronisch communicatiemiddel (bv. e-mail), mits de identiteit van de afzender van het bericht alsmede de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

13.5 De door Bliq ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door jou.